Zwroty i reklamacje

OGÓLNE WARUNKI ZWROTÓW I REKLAMACJI

I. RĘKOJMIA

1) Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2) Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

b) żądać naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad.

3) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy.

4) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku o wydania Produktu.

5) Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy produktach tego typu (zgodnie z ust. 6) i nie powiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o wykrytej wadzie.

6) Wada fizyczna (niezgodność towaru z Umową):

a) oferowanych mikroczipów uprawniająca do rękojmi może być wykryta jedynie przed ich implantacją (zgodnie z ust. 4 pkt. 2);

b) oferowanych czytników uprawniająca do rękojmi może być wykryta jedynie podczas pierwszego użytkowania produktu. 

7) Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na podane w Regulaminie adresy. 

8) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9) Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres VETPRO PL, ul. Partyzantów 72/32, 80-254 Gdańsk.

2. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2) Bieg terminu z ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3) Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres kontakt@vetpropolska.pl. 

4) W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5) Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do zakupionych mikroczipów, których opakowania zostaną otwarte lub naruszone z uwagi na fakt, iż produkty te znajdują się w sterylnych opakowaniach (art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta).

3. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. PROCEDURA IMPLANTACJI MIKROCZIPÓW

1) Upewnić się, że zwierzę nie jest oznakowane innym transponderem.

2) Po wyjęciu z opakowania zbiorczego strzykawkę z mikroczipem zeskanować testowo, aby sprawdzić poprawność odczytu transpondera

3) Mikroczip (u psów i kotów) wszczepić podskórnie w przestrzeń pomiędzy łopatkami lub po lewej stronie szyi dociskając pewnie tłok do samego końca, co zostanie zasygnalizowane wyczuwalnym kliknięciem i jego blokadą (w przypadku mikroczipów marki VETPRO Animal ID).

4) Po wykonaniu zabiegu sprawdzić czytnikiem obecność i poprawność działania wszczepionego mikroczipa, a następnie zutylizować strzykawkę. 

- Mikroczipy.pl