Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIKROCZIPY.PL

§ I INFORMACJE WSTĘPNE

1. Sklep internetowy MIKROCZIPY.PL, dostępny pod adresem internetowym www.mikroczipy.pl, prowadzony jest przez firmę VETPRO PL Juliusz Szostakowski, zwaną dalej VETPRO PL lub VETPRO Polska, z siedzibą w Gdańsku, adres do korespondencji: ul. Partyzantów 72/32, 80-254 Gdańsk, NIP 5832915824.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu MIKROCZIPY.PL oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ II DEFINICJE

1. Sprzedawca - VETPRO PL Juliusz Szostakowski, z siedzibą w Gdańsku, adres do korespondencji: ul. Partyzantów 72/32, 80-254 Gdańsk, NIP 5832915824.

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mikroczipy.pl

5. Umowa - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu MIKROCZIPY.PL.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – oferowane przez Sklep mikroczipy do znakowania oraz czytniki mikroczipów do identyfikacji zwierząt.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ III KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres do korespondencji: ul. Partyzantów 72/32, 80-254 Gdańsk.

2. Adres e-mail: kontakt@vetpropolska.pl

3. Numer telefonu: +48 793 386 865

4. Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska 62 1090 1098 0000 0001 5207 5350

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie od 9.00 do 17.00 mailowo lub telefonicznie.

§ IV INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3. Ceny produktów w Sklepie są podane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) . Nie obejmują one kosztów przesyłki.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

6. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie sklepu MIKROCZIPY.PL na urządzeniach końcowych Klientów. Klient może w dowolnym momencie wyłączyć ten mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

§ V REJESTRACJA KONTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy w pierwszej kolejności wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz opcjonalnie nazwa firmy i NIP.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności Sklepu, akceptując ich treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

4. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta i nie warunkuje możliwości zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Po poprawnej rejestracji Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą założenie konta.

6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ VI ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

1) zalogować się na witrynę Sklepu - www.mikroczipy.pl;

2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy i danych do faktury, jeśli są one inne niż dane odbiorcy Zamówienia i zaakceptować sposób dostawy;

5) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;

6) zaakceptować Regulamin Sklepu;

7) nacisnąć przycisk "Zamówienie z poleceniem zapłaty";

8) w zależności od wybranego terminu płatności opłacić zamówienie.

2. Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ VII DOSTAWA ORAZ METODY PŁATNOŚCI

1. Dostawa zakupionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a. Przesyłka kurierska.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne PayU w formie błyskawicznych przelewów na konto oraz BLIK (szczegóły https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze/)

b. Płatność kartą płatniczą lub kredytową.

4. Dodatkowe informacje na temat wysyłki dostępne są w zakładce "Wysyłka i dostawa", dostępnej na stronach Sklepu.

§ VIII WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. 

3. W kolejnych wiadomościach Sprzedawca informuje Klienta o etapach realizacji zamówienia lub wszelkich ewentualnych zmianach.

4. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności elektronicznych PayU albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie w pełni wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sklepu.

7. W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności sklep może wstrzymać realizację zamówienia (zamówień) lub zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta.

§ IX RĘKOJMIA

1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

b) żądać naprawy lub wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku o wydania Produktu.

5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy produktach tego typu (zgodnie z ust.6) i nie powiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o wykrytej wadzie.

6. Wada fizyczna (niezgodność towaru z Umową):

a) oferowanych mikroczipów uprawniająca do rękojmi może być wykryta jedynie przed ich implantacją;

b) oferowanych czytników uprawniająca do rękojmi może być wykryta jedynie podczas pierwszego użytkowania produktu. 

7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na podane w Regulaminie adresy. 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres do korespondencji: ul. Partyzantów 72/32, 80-254 Gdańsk.

§ X PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument lub przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką, zwani dalej Klientami, mogą w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu z ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu.

3. Konsument  lub przedsiębiorca objęty ochroną konsumencką może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres kontakt@vetpropolska.pl. 

4. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy objętemu ochroną konsumencką, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 

f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do zakupionych mikroczipów, których opakowania zostaną otwarte lub naruszone z uwagi na fakt, iż produkty te znajdują się w sterylnych opakowaniach (art. 38 pkt. 5 ustawy o prawach konsumenta).

§ XI POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ XII NEWSLETTER

1. Klienci sklepu mają możliwość skorzystania z usługi Newslettera, polegającej na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres e-mail, wiadomości o charakterze marketingowym oraz informacyjnych, zawierających informacje dotyczące nowych produktów, promocji oraz rabatów w Sklepie.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w związku ze świadczoną usługą Newsletter.

§ XIII DANE OSOBOWE W SKLEPIE

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”, dostępnej na stronach Sklepu.

§ XIV PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody VETPRO Polska jest zabronione.

2. Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

§ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na stronie sklepu lub poprzez wiadomość biuletynu informacyjnego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia;

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego;

c) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

d) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego;

e) realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2022 r.

- Mikroczipy.pl